Untitled Document
 Untitled Document
Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration close on 13 Oct 2023 (King Bhumibol Adulyadej Memorial Day) and 23 Oct 2023 (Chulalongkorn Memorial Day)

Untitled Document

Untitled Document

     

1

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 327/2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่าวด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลด
2 คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 138/2557
เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลด
3 หนังสือสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว17 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564
แนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชา
ดาวน์โหลด

4

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลด
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน
ดาวน์โหลด
6 หนังสือสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1067 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.65 อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อทำงานต่อไป
ดาวน์โหลด

 

Untitled Document
Untitled Document