Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Phuket Immigration News : Phuket Immigration will be close on 30 Dec 2022- 2 Jan 2023 (New Year)

Untitled Document

Untitled Document

       

 

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

3.การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

Untitled Document
Untitled Document