Phuket Immigration News : 12 August 2020 (Her Majesty The Queen Sirikit's Birthday) Phuket Immigration Office is close, Queue Online of Phuket Immigration Availble at Aplication QueQ Now!!!)

QueQ Aplication

Phuket Immigration
Queue online available now

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่
ลงออกตรวจคัดกรองผู้ป่วย ตามโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอาศัย