Phuket Immigration
Home

กฎหมาย / พ.ร.บ. / พ.ร.ก. / กฎกระทรวง

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ห้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสุญหาย พ.ศ.2565

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรฯ พ.ศ.2563

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต