Phuket Immigration
Home

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

3.การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

 

 

 

Phuket Immigration
สงวนลิขสิทธิ์ 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต